Hvis ikke du tager nogen forbehold på din hjemmeside, er udgangspunktet, at de oplysninger, der gives i en egentlig internetbutik, anses for tilbud, som du er bundet af. Selv om en vare er mærket med en for lav pris, er du derfor nødt til at sælge varen til den annoncerede pris.

Hvis du ønsker at undgå denne situation, har du i vidt omfang mulighed for at tage forskellige forbehold på hjemmesiden, f.eks. for trykfejl, prisstigninger, udsolgte varer og lignende.

Det mest vidtgående forbehold, du kan tage, er et forbehold for, at en aftale først er indgået, når du har haft lejlighed til at godkende ordren, jævnfør aftalelovens § 9. Med et sådant forbehold ændrer du på udgangspunktet om, at aftalen er indgået, når du modtager købers bestilling. Forbeholdet giver dig en høj grad af sikkerhed mod at blive bundet af fejlagtige oplysninger på hjemmesiden.

Som det mindre kan du også vælge at tage forbehold for konkrete situationer som for eksempel prisstigninger eller udsolgte varer.

Formkrav

Da du ved at tage forbehold fraviger det, der ellers ville gælde, må du for det første sørge for at formulere forbeholdene tilstrækkeligt klart og tydeligt og for det andet sørge for at fremhæve forbeholdene for køber på en sådan måde, at forbeholdene kan anses for vedtaget som en del af aftalen mellem køber og dig.

Fremgår forbeholdet alene af de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, er der en stor risiko for, at du juridisk set ikke kan bruge forbeholdet til noget efterfølgende. Køber forventes ikke at blive opmærksom på et (usædvanligt/byrdefuldt) forbehold, som der ikke er gjort tydeligere opmærksom på end gennem en omtale i salgs- og leveringsbetingelserne.

I hvert fald et generelt forbehold for aftalens indgåelse må imidlertid anses for at være et så byrdefuldt vilkår for køber, at en fremgangsmåde, hvor køber enten specifikt skal acceptere vilkåret, eller hvor køber i hvert fald gøres bekendt med vilkåret i et skærmbillede undervejs i bestillingsforløbet på en måde, så han ikke kan undgå at lægge mærke til det, må anbefales.

Det samme må antages at gælde ved et generelt forbehold for “trykfejl, prisstigninger og udsolgte varer”, idet virkningen af de to forbehold i praksis vil være den samme.

Det bedste, du kan gøre, er at sikre dig, at køber positivt bekræfter at være bekendt med det tagne forbehold. Denne fremgangsmåde accepteres i Forbrugerklagenævnets praksis.

På nogle hjemmesider vælger man at indsætte et forbehold for aftalens indgåelse på den sidste side i bestillingsforløbet i umiddelbar tilknytning til selve bestillingsknappen. Det må typisk anses for at leve op til kravene til et gyldigt forbehold. Fremgår forbeholdet på anden måde af et af de skærmbilleder, køber passerer undervejs i bestillingsforløbet på en måde, så køber ikke kan undgå at blive opmærksom på forbeholdet, må det dog også antages at kunne anses for vedtaget, jævnfør Forbrugerklagenævnets praksis.

Ikke alle forbehold skal nødvendigvis fremhæves for køber på samme måde for at kunne anses for vedtaget. Jo mere sædvanligt et forbehold er, og jo mindre byrdefuldt det er for køber, jo færre krav stilles der til vedtagelsen af forbeholdet. Et sædvanligt forbehold for force majeure må således eksempelvis antages at kunne skrives ind i de almindelige salgs- og leveringsbetingelser.