Accepterer køber dit tilbud ved at afgive en bestilling, bliver køber bundet heraf på det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med accepten. Indtil da kan køber nå at tilbagekalde sin bestilling. En eventuel tilbagekaldelse skal dog være kommet frem til dig senest samtidig med, at du bliver bekendt med accepten, jævnfør aftalelovens § 7.

Et e-handelssystem vil ofte være sådan indrettet, at det automatisk udsender elektroniske ordrebekræftelser. Her opstår spørgsmålet, om køber stadig kan nå at kalde bestillingen tilbage, efter at den er kommet frem, men inden du (eller en af dine ansatte/fuldmægtige) er blevet bekendt med bestillingen.

Der er ikke nogen praksis med hensyn til dette spørgsmål endnu, og det må derfor anses for uafklaret, hvad svaret er, men det forekommer mest nærliggende at lægge vægt på det forhold, at køber normalt ikke på forhånd vil være klar over, om netop den hjemmeside, han har handlet på, benytter et automatiseret e-handelssystem. Køber må derfor have en forventning om, at han kan tilbagekalde bestillingen, indtil du (eller en af dine ansatte/fuldmægtige) er blevet bekendt med bestillingen på traditionel vis. Dette gælder dog ikke, hvis systemet selv disponerer på baggrund af en modtaget bestilling, for eksempel ved bestilling af digitale ydelser, hvor levering kan ske automatisk i umiddelbar forlængelse af bestillingen.

I forbindelse med købers afgivelse af en bestilling kan der opstå den situation, at købers bestilling/accept ikke stemmer overens med det tilbud, der lå på din hjemmeside. Situationen kan for eksempel opstå, hvis køber i et kommentarfelt undervejs i bestillingsforløbet stiller krav til aftalen, som afviger fra det, som fremgik af tilbuddet på din hjemmeside. I så fald anses købers bestilling for et nyt tilbud, som du kan vælge at acceptere eller afslå. Situationen vendes her om, så det bliver køber, der giver dig et tilbud om at købe en vare, og du bindes derfor først, hvis du accepterer dette tilbud, jævnfør aftalelovens § 6, stk. 1.