Du er som udgangspunkt bundet af de tilbud der fremgår af din hjemmeside fra det tidspunkt, hvor en potentiel køber bliver bekendt med tilbuddet. Det vil typisk sige, når køber ser tilbuddet på din hjemmeside. (Se forbehold på hjemmesiden, hvis du ønsker at ændre på det nævnte udgangspunkt)

Hvis ikke du på hjemmesiden skriver  noget om, at tilbuddet skal accepteres inden for en bestemt frist, har køber normalt en vis betænkningstid – en acceptfrist. Ved e-handel vil det formentlig sige, at køber må gennemføre købet i forbindelse med at han ser varen til den pågældende pris på skærmen. Gennemføres købet ikke ved første besøg på hjemmesiden, for eksempel fordi køber lige vil tænke lidt over tilbuddet og undersøge priserne på andre hjemmesider, vil det være for sent at acceptere tilbuddet, hvis det ved det efterfølgende besøg er ændret (fjernet fra hjemmesiden, prisen er ændret, varen er markeret som udsolgt eller lignende).

Du må/kan ikke forhindre kunderne i at acceptere et tilbud ved blot at “spærre” for modtagelse af accepter i dit system. Du skal enten fjerne varen fra hjemmesiden eller ved en tydelig markering gør opmærksom på, at varen er udsolgt eller lignende, hvis du ønsker at undgå flere bestillinger.

Kundens accept/bestilling anses for at være kommet frem til dig, når du har adgang til bestillingen, jævnfør blandt andet e-handelslovens § 12, stk. 2. Du anses for at have adgang til bestillingen, når den ligger klar til afhentning for eksempel på serveren hos din internetudbyder. Det er således hverken en betingelse, at du har modtaget bestillingen i dit eget edb-system, eller at du eller en af dine ansatte har læst bestillingen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke blot kan vælge at holde dig i uvidenhed om, hvilke bestillinger du modtager. Hvis købers accept af tilbuddet er kommet rettidigt frem til dig, er du bundet af aftalen.

Har du ved en fejltagelse givet forkerte oplysninger i tilbuddet, for eksempel oplyst en forkert pris på varen, afhænger det af købers forhold, om du er bundet af aftalen. Hvis en køber i en sådan situation vidste eller burde vide, at for eksempel prisen var forkert – køber er i “ond tro” – kan køber ikke kræve at købe varen til den annoncerede pris. Det er dig, der skal bevise, at der var skrevet en forkert pris, og at køber var i ond tro herom. Hvor meget der skal til, før køber burde vide, at prisen var forkert, vil altid afhænge af en konkret vurdering.

Det kan heller ikke udelukkes, at der kan forekomme tilfælde, hvor en sælger har modtaget et meget stort antal bestillinger på en given vare, og hvor sælger som følge af midlertidige tekniske fejl i bestillingssystemet ikke har haft mulighed for at markere en vare som udsolgt eller lignende. Her åbner aftalelovens § 39, 2. led en dør på klem for sælger, hvis der kan siges at have foreligget “særlige omstændigheder”, og hvis købet endnu ikke har “virket bestemmende” for køber. I så fald kan sælger stadig nå at trække sit tilbud tilbage. Det er omdiskuteret, hvor anvendelig denne bestemmelse er, og hvad der ligger i de to betingelser for anvendelsen af bestemmelsen, men under alle omstændigheder må det antages, at der skal en meget speciel situation til, før domstolene vil tage bestemmelsen i brug, og der vil altid være tale om en konkret vurdering af den pågældende situation. Det må derfor anbefales, at du ved den tekniske og/eller den juridiske indretning af din hjemmeside garderer dig bedst muligt mod, at situationen opstår.