Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Forbud mod mængdebegrænsning)

Nr. L 103 1991-92, 1. samling Afgivet af Erhvervsudvalget den 10. december 1991

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til industriministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Handelskammeret, og De Samvirkende Købmandsforeninger har haft foretræde for udvalget.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Centrum-Demokraternes, Det Radikale Venstres og Kristeligt Folkepartis medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Det Konservative Folkepartis og Venstres medlemmer af udvalget) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling.

Et andet mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling og udtaler følgende:

Mens hele Østeuropa og mange andre steder i verden arbejder frem i retning af friere økonomi og udnyttelse af de goder, som den frie markedsøkonomi kaster af til hele befolkningen, og mens vi i EF-sammenhæng arbejder for åbne grænser og fri konkurrence, så arbejder vi her i landet i stik modsat retning.

Statens indblanding i den frie næring er efterhånden så udbredt, at selv det mest totalitære system har større frihedsgrader til de handlende.

Fremskridtspartiet vender sig imod såvel holdningen i dette lovforslag, altså at staten skal regulere priser og salgsvilkår, som den helt konkrete ide, der går ud på, at der ikke skal være frihed til, at den enkelte butik fastsætter sine salgsbetingelser og eventuelle mængdebegrænsninger ud fra sundt købmandskab.

Fremskridtspartiet skal i stedet anbefale forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Ophævelse af markedsføringsforbud) (af Michael Kock (FP) m.fl.) (L 102), hvorved der gives større frihed på det danske marked.

Lotte Henriksen (S) Ole Vagn Christensen (S) Sonja Mikkelsen (S) Erling Olsen (S) Nyrup Rasmussen (S) fmd. Løvig Simonsen (S) Tommy Dinesen (SF) Rahbæk Møller (SF) Sonja Albrink (CD) Flemming Hansen (KF) nfmd. Kai Dige Bach (KF) Svend Heiselberg (V) Pia Larsen (V) Helge Sander (V) Annette Just (FP) Lone Dybkjær (RV) Lysholm Christensen (KRF)