Betænkning over forslag til lov om ændring af lov om markedsføring
(Oplysningskrav til forbrugergarantier, regler om Forbrugerombudsmandens ansættelse og styrkelse af Forbrugerombudsmandens indgrebsmuligheder)

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til erhvervsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra:

Advokatrådet,
Bryggeriforeningen,
Det Danske Handelskammer,
FDB og
Vin og Spiritus Organisationen i Danmark.

Der er af erhvervsministeren stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Kristeligt Folkepartis medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Et mindretal (Venstres, Dansk Folkepartis, Centrum-Demokraternes og Fremskridtspartiets medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling og vil stemme imod det af erhvervsministeren stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal (Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling og agter at stemme hverken for eller imod det stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag

Af erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (S, SF, RV, EL og KRF):

Til § 1

1) I det under nr. 4 foreslåede § 17, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum: »Et sådant påbud kan kun meddeles erhvervsdrivende, der er medlem af en organisation, der har indgået aftale efter 1. pkt.«

Bemærkninger

Til nr. 1

I det fremsatte forslag til § 17, stk. 2, er det foreslået, at bindende retningslinjer kan danne grundlag for et administrativt påbud fra Forbrugerombudsmanden, uden at denne først skal være forpligtet til at forhandle med den enkelte erhvervsdrivende. Det er samtidig foreslået, at den bindende virkning af tiltrådte retningslinjer gælder for alle virksomheder inden for den pågældende branche, dvs. også for virksomheder, der ikke er medlem af en tiltrædende organisation.

Den foreslåede regel om, at Forbrugerombudsmanden – uden først at skulle forhandle individuelt med den erhvervsdrivende – kan meddele påbud ved overtrædelse af bindende retningslinjer, har rejst betænkeligheder ud fra hensynet til retssikkerheden for de virksomheder, der ikke er medlem af en brancheorganisation.

For at imødegå denne kritik foreslås det, at Forbrugerombudsmanden kun kan meddele påbud uden forhandling over for erhvervsdrivende, der på tidspunktet for tilsidesættelse af en bindende retningslinje er medlem af en organisation, der har indgået aftale om at tillægge retningslinjen bindende virkning.

Tilsidesætter en erhvervsvirksomhed, der ikke er medlem, bindende retningslinjer, kan Forbrugerombudsmanden meddele påbud efter forudgående forhandling, jf. bemærkningerne i det fremsatte lovforslag til nr. 5, 5. afsnit, 1.-2. pkt.

Forbrugerombudsmanden drager omsorg for, at relevante erhvervsdrivende og andre berørte, der ikke er medlem af de relevante erhvervs- og forbrugerorganisationer, gøres bekendt med aftaler, der indgås i henhold til stk. 2, og får mulighed for at tilslutte sig aftalen.

I bemærkningerne i det fremsatte lovforslag bør der herefter ses bort fra nr. 4, 8. afsnit.

René Skau Johansen (S) Bjarne Laustsen (S) Ole Vagn Christensen (S) Claus Larsen-Jensen (S) Frode Sørensen (S) nfmd. Christine Antorini (SF) Sonja Albrink (CD) Morten Helveg Petersen (RV) Frank Aaen (EL) Svend Erik Hovmand (V) Pia Larsen (V) Kim Andersen (V) Mariann Fischer Boel (V) fmd. Pernille& nbsp;Sams (KF) Christian Jensen (FP) Kristian Thulesen Dahl (DF) Ole M. Nielsen (KRF)