Betænkning over forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om banker og sparekasser, lov om fondsmæglerselskaber, lov om forsikringsvirksomhed, lov om realkredit, lov om forsikringsformidling med flere finansielle love, lov om et skibsfinansieringsinstitut samt lov om markedsføring
(Bidragsstruktur, præcisering af kompetenceforholdet ved udstedelse af regler om god skik, nyt kapitalinstrument, fortrinsstilling i konkurs til obligationsejere og swapmodparter)

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 8. maj 2002

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget af økonomi- og erhvervsministeren.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. marts 2002 og var til 1. behandling den 11. april 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 20. februar 2002 dette udkast til udvalget. Den 8. og 10. april 2002 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

 • Dansk Industri,
 • Finansrådet,
 • Handelskammeret og
 • Håndværksrådet.

Økonomi- og erhvervsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Finansrådet mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF, RV og KRF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF) vil redegøre for sin stilling ved lovforslagets 2. behandling.

Et andet mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet kan dog stemme for de under nr. 1, 9-15, 17 og 19 stillede ændringsforslag. Mindretallet stemmer imod de under nr. 2-4, 16 og 18 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de under nr. 5-8 stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlem af udvalget finder, at kompetencen til at fastsætte regler om god skik for den finansielle sektor burde lægges entydigt hos Forbrugerombudsmanden. Enhedslistens bekymring for konsekvenserne af dette lovforslag bliver ikke mindre, når Enhedslisten ser den åbenlyse tilfredshed, som Finansrådet og Forsikring & Pension giver udtryk for ved udsigten til at slippe af med Forbrugerombudsmanden på deres områder. De seneste å r har bragt en række sager frem, hvor det har været nødvendigt for Forbrugerombudsmanden at lave indberetninger, føre retssager m.v. mod den finansielle sektor. Desværre har den finansielle sektor manglende lyst til at se behovet for forbedringer. Det skal ses i sammenhæng med, at mange finansielle ydelser er nødvendige ydelser, som man ikke bare kan fravælge, når det drejer sig om bank-, forsikrings- og realkreditydelser. Derfor er der et endnu st&os lash;rre behov for gennemsigtighed og rimelige kontraktvilkår inden for denne branche end inden for så mange andre brancher.

Enhedslisten finder, at der også i behandlingen af klagesager sker forringelser for forbrugerne gennem vedtagelsen af dette lovforslag. På dette område har Forbrugerombudsmanden behandlet en række klager. Denne mulighed forsvinder nu.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af SF):

Til § 1

1) I den under nr. 10 foreslåede affattelse af § 68 indsættes før 1. pkt. som nye punktummer.:

»Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag om forbud og påbud vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, jf. §§ 3, 3 a og 3 b. Markedsføringslovens § 13, stk. 1, og § 14, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på sager anlagt af Forbrugerombudsmanden efter denne bestemmelse.«

[Forbrugerombudsmandens søgsmålskompetence]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, DF, KF, RV og KRF)

Til § 2

2) Nr. 1 udgår.

[Forslag om afgrænsning af leasingaktiviteter udgår af lovforslaget]

3) I den under nr. 11 foreslåede affattelse af § 25, stk. 1, ændres »en restrisiko efter § 1 b« til: »restrisici på leasingaftaler, jf. stk. 4«, og efter stk. 3 indsættes som nyt stykke:
»Stk. 4. Ved restrisikoen på en leasingaftale forstås forskellen mellem købsprisen på leasingaktivet og nutidsværdien af leasingtagers forpligtelse overfor pengeinstituttet efter leasingaftalen.«

[Konsekvensændring]

4) I den under nr. 17 foreslåede affattelse af § 54, stk. 1, udgår »og 1b«.

[Konsekvensændring]

Til § 4

5) Efter nr. 7 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 240 d, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 29, stk. 6« til: »§ 29, stk. 7«.«

[Konsekvensændring]

6) I nr. 9 indsættes efter »§ 260, stk. 1,«: »1. pkt., ændres« § 29, stk. 3» til:« »§ 29, stk. 4«, og i«.

[Konsekvensændring]

Til § 5

7) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 53 e ændres »§ 53 a, stk. 3« til: » §53 a, stk. 2«.«

[Konsekvensændring]

8) Efter nr. 8, indsættes som nyt nummer:

»02. I § 63, stk. 1, ændres »§ 65 c, stk. 1,« til: »§ 65 b, stk. 1«.«

[Konsekvensændring]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af SF):

Til § 7

9) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Indberetningen, der er nævnt i stk. 1, foretages og indsendes efter regler fastsat af Finanstilsynet.««

[Mulighed for elektronisk indberetning]

10) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af § 19, stk. 1, nr. 3, ændres »grov og gentagen« til: »grov eller gentagen«.

[Redaktionel ændring]

11) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 19, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Afgørelse af sager omfattet af stk. 1, nr. 4, træffes af domstolene. Øvrige afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelse træffes af Finanstilsynet.««

[Tilbagekaldelse af tilladelse på grund af strafbart forhold hører under domstolskompetence]

12) I den under nr. 7 foreslåede affattelse af § 19, stk. 7, ændres i indledningen »§ 19, stk. 7,« til: »§ 19, stk. 6, der bliver stk. 7,«

[Redaktionel ændring]

13) Efter nr. 7 indsættes som nyt nummer:

»03. § 19, stk. 7, der bliver stk. 8 ophæves.«

[Redaktionel ændring]

Til § 9

14) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 44, stk. 2, udgår ordene »samt anden information til investorerne«.«

[Præcisering af økonomi- og erhvervsministerens enekompetence til at fastsætte regler om god skik]

Til § 19

15) I stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 7, nr. 3« til: »§ 7, nr. 4« og »2002« til: »2001«.

[Redaktionel ændring]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, DF, KF, RV og KRF)

16) I stk. 3 ændres »§ 5, nr. 1-12,« til: »§ 5, nr. 1-5, 01, 6-8, 02 og 9-12«.

[Redaktionel ændring]

Til § 20

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af SF):

17) I stk. 1 ændres »§ 7, nr. 3« til: »§ 7, nr. 4«.

[Redaktionel ændring]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, DF, KF, RV og KRF)

18) Stk. 2 udgår.

[Konsekvensændring]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af SF):

19) Efter stk. 4 indsættes som nye stykker:

»Stk. 5. Selskaber, der ved lovens ikrafttræden har koncession til forsikringsklasse 10 (ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer), skal senest 6 måneder efter lovens ikrafttræden oplyse Finanstilsynet om, hvem de har udpeget som skadebehandlingsrepræsentant i hvert af de øvrige lande i Den Europæiske Union.
Stk. 6. Retningslinjer, som er aftalt i medfør af markedsføringslovens § 17 inden lovens ikrafttræden, finder fortsat anvendelse for finansielle virksomheder, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt af økonomi- og erhvervsministeren i medfør af § 3, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.«

[Overgangsbestemmelser]

Bemærkninger

Til nr. 1

Bestemmelsen har i lighed med en tilsvarende bestemmelse, der ved et ændringsforslag er stillet til lovforslag nr. L172 om ændring af lov om værdipapirhandel og lov om Erhvervsankenævnet til formål at præcisere, at Forbrugerombudsmanden som hidtil har mulighed for at anlægge en civil sag, såfremt en finansiel virksomhed ikke handler i overensstemmelse med god skik. Forbrugerombudsmanden kan efter markedsføringsloven anlægge forb udssager mod finansielle virksomheder på de områder, hvor økonomi- og erhvervsministeren ikke udsteder regler om god skik.

Som det allerede fremgår af lovforslagets bemærkninger, skal Finanstilsynet føre tilsyn med regler om god skik udstedt af økonomi- og erhvervsministeren.

Forbrugerombudsmanden har i den forbindelse mulighed for at gøre Finanstilsynet opmærksom på konkrete sager, ligesom han kan deltage i Det Finansielle Virksomhedsråds møder, når Finanstilsynet forelægger en sag af principiel eller vidtgående betydning for rådet. Ligeledes vil Forbrugerombudsmanden have mulighed for at gøre opmærksom på mere generelle forhold i den finansielle sektor, som han finder, er urimelige i forhold til forbrugerne.

Bestemmelsen skal sikre, at Forbrugerombudsmanden ikke afskæres fra at indbringe en sag for domstolene, hvis han i særlige tilfælde måtte finde, at der er behov for et sådant skridt. Det kan for eksempel være tilfældet, hvor Finanstilsynet vælger ikke at tage en sag op, der af Forbrugerombudsmanden vurderes at være principiel eller af vidtgående betydning. Ændringsforslaget tillægger ikke Forbrugerombudsmanden en tils varende beføjelse.

Det er heller ikke hensigten, at Forbrugerombudsmanden skal behandle konkrete henvendelser fra forbrugere om overtrædelser af økonomi- og erhvervsministerens regler om god skik. Sådanne henvendelser skal fortsat behandles ved, at Forbrugerombudsmanden oversender henvendelserne til Finanstilsynet eller henviser forbrugeren til at indbringe sagen for et af de finansielle klagenævn, hvis der er tale om en konkret formueretlig tvist mellem forbrugeren og en finansiel virksomhed. Derimod kan henvendelser fra forbrugere i lighed med oplysninger i pressen, udtalelser fra organisationer og rapporter om det finansielle område danne baggrund for Forbrugerombudsmandens vurdering af, om der bør anlægges en retssag.

Hvis Forbrugerombudsmanden vælger at anlægge en sag om god skik mod en finansiel virksomhed, skal det som hidtil ske efter de regler, som i øvrigt gælder for sager anlagt af forbrugerombudsmanden i medfør af markedsføringsloven. Det indebærer, at der vil være tale om sager, hvor retten kan nedlægge et forbud eller give et påbud, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 1. En overtrædelse af et forbud eller et påb ud meddelt af retten er strafbelagt i medfør af lov om finansiel virksomhed § 77, stk. 1, 3. pkt. Hertil kommer, at sagerne i lighed med andre sager anlagt af Forbrugerombudsmanden skal anlægges ved Sø- og Handelsretten, jf. markedsføringslovens § 14, stk. 1.

Til nr. 2, 3 og 4

Det foreslås, at forslaget til en ny § 1 b i bank- og sparekasseloven udgår, da bestemmelsens anvendelsesområde kan give anledning til tvivl . Herefter kan leasing fortsat udføres af pengeinstitutter i det omfang, der er tale om pengeinstitutvirksomhed, jf. bank- og sparekasselovens § 1, stk. 3, jf. stk. 4 og § 1 a.

Definitionen af restværdi foreslås i stedet indsat som nyt stk. 4 i § 25 i bank- og sparekasseloven.

Til nr. 5 og 6

Der er alene tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets § 4, nr. 2.

Til nr. 7 og 8

Der er alene tale om konsekvensændringer.

Til nr. 9

Med ændringen præciseres Finanstilsynets hjemmel til at fastsætte nærmere regler om indberetningsform og indhold. Der vil herunder kunne fastsættes regler om, at indberetningen skal ske på maskinlæsbart medie og på formularer udarbejdet af Finanstilsynet i overensstemmelse med regeringens lovmoderniseringsprogram.

Til nr. 10

Der er alene tale om en redaktionel ændring.

Til nr. 11

Væsentlige retsplejemæssige principper og almindelige hensyn til den pågældende selv taler for, at der så vidt muligt gøres samlet op med retsfølgerne af det strafbare forhold. Det foreslås derfor i overensstemmelse med disse principper, at tilbagekaldelse af et forsikringsselskabs tilladelse kun kan ske ved domstolene, når tilbagekaldelsen sker på baggrund af pådømmelse af et strafbart forhold.

Til nr. 12

Der er alene tale om en redaktionel ændring.

Til nr. 13

Der er alene tale om en redaktionel ændring.

Til nr. 14

Ændringen har til formål at tydeliggøre, at det er økonomi- og erhvervsministeren, der har kompetencen til at fastsætte regler om god skik, hvilket således også vil ske på investeringsforeningsområdet.

Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers og specialforeningers prospekter, som udstedes af Finanstilsynet, vil bl.a. indeholde de regler, der fremgår af internationale aftaler, herunder direktivet om harmonisering af investeringsinstitutter, samt regler, der retter sig mod investeringsforeningernes og specialforeningernes virksomhedsområde. Der kan imidlertid i praksis vise sig at være konkrete elementer i denne regulering af krav til prospekters in dhold, som også har relevans i forhold til reguleringen af god skik. Økonomi- og erhvervsministerens generelle hjemmel til at udstede regler om god skik vil i disse tilfælde også kunne finde anvendelse på prospektområdet.

Til nr. 15

Der er alene tale om en redaktionel ændring.

Til nr. 16

Der er alene tale om en redaktionel ændring.

Til nr. 17

Der er alene tale om en redaktionel ændring.

Til nr. 18

Ændringen er en konsekvens af, at den foreslåede § 1 b i bank- og sparekasseloven, foreslås at udgå af lovforslaget.

Til nr. 19

Ændringsforslaget til stk. 5 relaterer sig til forslagets § 4, nr. 2, og implementerer artikel 4, stk. 1, 1. pkt., i Rådets direktiv 2000/26/EF af 16. maj 2000 (Fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv). Det foreslås, at danske forsikringsselskaber og udenlandske forsikringsselskaber med koncession til at drive forsikringsvirksomhed her i landet, som ved lovens ikrafttræden har koncession til motoransvarsforsikring, senest 1. januar 2003 skal have give t Finanstilsynet oplysning om, hvem der er udpeget til skadebehandlingsrepræsentant i de øvrige medlemslande.

Forslaget til stk. 6 præciserer, at de retningslinier, der er aftalt i medfør af markedsføringsloven inden lovens ikrafttræden, gælder indtil det tidspunkt, hvor de ophæves, eller der udstedes nye retningslinier af økonomi- og erhvervsministeren.

Else Winther Andersen (V) Kim Andersen (V) Rikke Hvilshøj (V) Erik Larsen (V) fmd. Colette L. Brix (DF) nfmd. Poul Fischer (DF) Carina Christensen (KF) Lars Barfoed (KF) Ole M. Nielsen (KRF) Frode Sørensen (S) Jan Trøjborg (S) Lissa Mathiasen (S) Ole Vagn Christensen (S) Peder Sass (S) Anne Grete Holmsgaard (SF) Marianne Jelved (RV) Pernille Rosenkrantz-Theil (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Udeladt.

Bilag

Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 173

 1. Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om banker og sparekasser, lov om fondsmæglerselskaber m.v., fra økonomi- og erhvervsministeren
 2. Høringssvar fra økonomi- og erhvervsministeren
 3. Høringsnotat fra økonomi- og erhvervsministeren
 4. Henvendelse af 10/4-02 fra Finansrådet
 5. Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 10/4-02 fra Finansrådet, til økonomi- og erhvervsministeren
 6. Meddelelse om tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
 7. 1. udkast til betænkning
 8. Henvendelse af 18/4-02 fra Dansk Industri
 9. Spm. 2 om kommentar til henvendelse af 18/4-02 fra Dansk Industri, til økonomi- og erhvervsministeren
 10. Svar på spm. 31 (alm. del – bilag 252) om oversendelse af den brevveksling, der har været mellem ministeren og Forbrugerombudsmanden, fra økonomi- erhvervsministeren
 11. Svar på spm. 33 (alm. del – bilag 249) om oversendelse af ministerens talepapir brugt ved besvarelse af samrådsspørgsmål G, H og I (forbrugerombudsmanden), fra økonomi- og erhvervsministeren
 12. Henvendelse af 23/4-02 fra Handelskammeret
 13. Spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 23/4-02 fra Handelskammeret, til økonomi- og erhvervsministeren
 14. Svar på spm. 25 (alm. del – bilag 211) om kommentar til artikel fra Børsen den 26/2-02: \”Bendt Bendtsen bør undgå lovsjusk\”, fra økonomi- og erhvervsministeren
 15. Svar på Spm. 29 (alm. del – bilag 222) om opgørelse over bevillinger til Forbrugerombudsmandsinstitutionen, til økonomi- og erhvervsministeren Svar på spm. 30 (alm.del – bilag 223) om opgørelse over bevillinger til Forbrugerstyrelsen og Forbrugerrådet, til økonomi- og erhvervsministeren
 16. Svar på spm. 28 (alm. del – bilag 223) om opgørelse over bevillinger til Forbrugerombudsmanden, om begrundelsen for hans beslutning om at trække sig fra tilsynet, fra økonomi- og erhvervsministeren
 17. Henvendelse af 30/4-02 fra Håndværksrådet
 18. Spm. 4 om kommentar til henvendelse af 30/4-02 fra Håndværksrådet, til økonomi- og erhvervsministeren
 19. Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 10/4-02 fra Finansrådet, fra økonomi- og erhvervsministeren
 20. Svar på spm. 2 om kommentar til henvendelse af 18/4-02 fra Dansk Industri, fra økonomi- og erhvervsministeren
 21. Svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 23/4-02 fra Handelskammeret, fra økonomi- og erhvervsministeren
 22. Svar på spm. 4 om kommentar til henvendelse af 30/4-02 fra Håndværksrådet, fra økonomi- og erhvervsministeren
 23. Ændringsforslag til 2. behandling fra økonomi- og erhvervsministeren
 24. 2. udkast til betænkning
 25. Yderligere ændringsforslag ved 2. behandling, fra økonomi- og erhvervsministeren
 26. 3. udkast til betænkning