Lov nr. 352 af 19. maj 2004 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven
(It-kriminalitet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Udeladt. Vedrører ændringer i straffeloven.

§ 2

Udeladt. Vedrører ændringer i retsplejeloven.

§ 3

I lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000, som ændret ved § 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 og § 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1.
I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til virksomheden.«
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2.
I § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder.«

3.
I § 22, stk. 4, 1. pkt., ændres »bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år« til: »bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a«.

 

§ 4

Udeladt. Vedrører ændringer i ophavsretsloven.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.
Stk. 2. Lovens § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.
Stk. 3. Lovens § 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne eller Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen