• Forside
  • |
  • Blog
  • |
  • Forbrugerombudsmanden får mere kompetence på det finansielle område

10. november 2013

Forbrugerombudsmanden får mere kompetence på det finansielle område

Forbrugerombudsmanden står ifølge det lovforslag, der skal gennemføre den såkaldte bankpakke II, til at genvinde noget af sin kompetence i forhold til den finansielle sektor. Ifølge lovforslaget, som blev fremsat af økonomi- og erhvervsministeren den 21. januar 2009, indsættes der to nye bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, §§ 348 og 348a:

 

§ 348. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 43, stk. 1 og 2, herunder sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Markedsføringslovens §§ 20, 22, stk. 2, 23, stk. 1, 27, stk. 1, og 28, finder tilsvarende anvendelse på sager, som Forbrugerombudsmanden ønsker at anlægge efter denne bestemmelse. Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf. retsplejelovens kapitel 23 a.«

§ 348 a. Finanstilsynet underretter Forbrugerombudsmanden, hvis Finanstilsynet bliver bekendt med, at en virksomheds kunder kan have lidt tab som følge af, at virksomheden har overtrådt § 43, stk. 1, eller bestemmelser udstedt i medfør af § 43, stk. 2.
Stk. 2. Forbrugerombudsmanden har uanset § 354 adgang til samtlige oplysninger i Finanstilsynets sager omfattet af stk. 1.

Lignende bestemmelser indsættes ifølge lovforslaget i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og i lov om værdipapirhandel m.v.

Det kommer dermed eksplicit til at fremgå af lovgivningen, at Forbrugerombudsmanden kan anlægge sager om civilretlige krav, herunder om f.eks. erstatning og tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede beløb mv., ligesom Forbrugerombudsmanden får hjemmel til at forhandle med de finansielle virksomheder med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning i de konkrete sager.

Forbrugerombudsmanden vil endvidere fremover i højere grad blive orienteret om sager, hvor kunder har lidt et tab, for at kunne anlægge et gruppesøgsmål eller indtræde som mandatar i en konkret sag, idet Finanstilsynet fremover skal orientere Forbrugerombudsmanden, hvis tilsynet bliver bekendt med sådanne forhold. For at give Forbrugerombudsmanden mulighed for løbende at følge en sag, hvor kunderne kan have lidt tab, får Forbrugerombudsmanden også adgang til samtlige oplysninger i sådanne sager, som Finanstilsynet behandler. Denne adgang gælder uanset reglerne om Finanstilsynets tavshedspligt.

Relaterede indlæg

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

Mulighederne for telefonsalg udvides

Mulighederne for telefonsalg udvides

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Fradrag for brug ved ophævelse af køb

Fradrag for brug ved ophævelse af køb
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}