• Forside
 • |
 • Blog
 • |
 • I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

1. juli 2017

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

Så oprandt dagen, hvor den nye markedsføringslov træder i kraft. Som de fleste nok er klar over, er der ikke de store indholdsmæssige ændringer i loven. Selvom der i udkastet var lagt op til en række lempelser af spamforbuddet som det væsentligste, endte den endelige version af loven med at blive en mere teknisk opdatering med fokus på især at sikre, at loven er i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler.

Men hvad er så ændret? De væsentligste ændringer i loven er:

 • I spamreglerne lægges der op til en lidt mindre restriktiv fortolkning af udtrykket “egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser” end hvad forarbejderne til den hidtidige lov opererede med, hvorved brugen af opt-out undtagelsen vedrørende markedsføring via elektronisk post fremover formentlig vil blive benyttet mere end hidtil
 • I spamreglerne indføres samtidig nye forpligtelser i den nye § 10, stk. 3, bl.a. indføres der et lovkrav om, at der skal være en adresse, man kan henvende sig til for at få standset fremtidige henvendelser, ligesom der indføres et forbud mod i markedsføringen at henvise til hjemmesider, der ikke lever op til en række klarhedskrav i bestemmelsen
 • Pligten til at skilte med organiseret rabat bortfalder
 • Pligten til at give vejledning ved salg bortfalder, idet tilsvarende krav i vidt omfang allerede følger af vildledningsreglerne og købelovens regler
 • Forbuddet mod at anvende udtrykket “garanti”, medmindre garantien sikrer forbrugeren en “væsentlig bedre retsstilling end efter lovgivningens almindelige regler”, bortfalder
 • Kravet om, at en garanti altid skal være på dansk, bortfalder. Fremover gælder dette kun, hvis også markedsføringen er på dansk
 • Bestemmelsen om salgsfremmende foranstaltninger er blevet ophævet. Indholdet i bestemmelsen lever dog i vidt omfang videre i den nye § 6 om vildledende udeladelser
 • I forhold til skjult reklame præciseres det, at der ikke er noget krav om, at der foreligger en egentlig aftale mellem den, der bringer reklamen, og den på hvis vegne den bringes
 • Der er foretaget en række tekniske og sproglige ændringer i loven for at sikre bedre overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler. Loven indeholder således nu en række definitioner, der er indført en række nye begreber (såsom “god erhvervsskik” og “transaktionsbeslutning”), den tidligere § 1 om god markedsføringsskik er blevet splittet op i 2 bestemmelser, den tidligere § 3 om vildledning og utilbørlig markedsføring er blevet splittet op i 3 selvstændige bestemmelser, og endelig skelnes der i højere grad end tidligere mellem forbruger- og erhvervsforhold

Du finder lovforslaget med tilhørende forarbejder på siden forarbejder.

Relaterede indlæg

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

SKriv en kommentar


Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}