§ 3. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelsen af loven og forskrifter udstedt i medfør af § 2, stk. 8. Tilsynet føres efter markedsføringslovens regler.

Bestemmelsen tillægger Forbrugerombudsmanden kompetence til at føre tilsyn med lovens overholdelse og forskrifter udstedt i medfør heraf. I 2. pkt. præciseres det, at tilsynet føres efter markedsføringslovens regler.

Den arbejdsgruppe vedrørende juridisk rådgivning, der blev nedsat forud for lovforslagets udarbejdelse, anbefalede, at tilsynet med loven skulle varetages af Forbrugerombudsmanden, men at det blev et tilsyn svarende til det tilsyn, Forbrugerombudsmanden fører med lov om forbud mod tobaksreklamer. Dette tilsyn består imidlertid alene i en vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af lovens bestemmelser samt af forskrifter udstedt i medfør heraf. Er det tilfældet, kan Forbrugerombudsmanden anmelde overtrædelsen til politiet med anmodning om, at der indledes en straffesag.

Navnlig ud fra forbrugerbeskyttelseshensyn fandt Justitsministeriet det væsentligt at sikre et effektivt tilsyn med lovens overholdelse, og resultatet blev derfor, at tilsynet med loven og regler udstedt i medfør heraf sker efter markedsføringslovens regler med de heri angivne beføjelser for Forbrugerombudsmanden.

Konstaterer Forbrugerombudsmanden overtrædelser af loven, kan han således både vælge at forhandle med den erhvervsdrivende, at indhente tilsagn, at meddele administrative påbud, at nedlægge foreløbige forbud, at indbringe en sag om forbud for Sø- og Handelsretten, og at anmode politiet om at rejse tiltale for overtrædelse af loven.

På det generelle plan kan Forbrugerombudsmanden vælge at forhandle med eventuelle brancheorganisationer om retningslinjer, eller Forbrugerombudsmanden kan vælge selv at udstede en vejledning om fortolkningen af loven.

Endelig har erhvervsdrivende mulighed for at anmode Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked vedrørende et tiltag, den erhvervsdrivende overvejer i relation til lov om juridisk rådgivning.

Det er kun det offentligretlige tilsyn, der udføres af Forbrugerombudsmanden. Hvis en forbruger ønsker en civil tvist afgjort, må han gå til Forbrugerklagenævnet eller til domstolene.

I forbindelse med lovens ikrafttræden er Forbrugerklagenævnets kompetence udvidet til også at omfatte juridisk rådgivning, herunder juridisk rådgivning ydet af liberale erhverv, der udøves i medfør af en videregående, offentlig anerkendt uddannelse eller en offentlig autorisation eller beskikkelse.

En klage til Forbrugerklagenævnet kan indgives imod den, som efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved en dansk domstol, vedrørende de spørgsmål, som klagen omfatter.

Forbrugerklagenævnet kan normalt kun behandle klager over tjenesteydelser, hvor vederlaget for ydelsen udgør mindst 800 kr. og højst 100.000 kr. Nævnet har imidlertid mulighed for at dispensere fra minimumsbeløbsgrænsen, f.eks. i tilfælde, hvor det skønnes, at forbrugeren kan fremsætte et krav af en vis størrelse over for f.eks. en juridisk rådgiver, og hvor der synes at være stor sandsynlighed for, at forbrugeren kan få medhold i klagen. Desuden kan der dispenseres i tilfælde, hvor sagen er af generel eller principiel interesse, eller hvor en større gruppe af forbrugere har rejst krav over for den samme erhvervsdrivende.

Sagsbehandlingen i Forbrugerklagenævnet er skriftlig. Nævnets sekretariat kan selvstændigt indhente oplysninger for at belyse sagen, men der kan ikke ved nævnet (som ved domstolene) afgives forklaring af parter og eventuelle vidner under strafansvar. Det kan betyde, at sager om mundtlige anbefalinger mv. bevismæssigt er uegnede til behandling ved nævnet og derfor må henvises til domstolene. En sag vil i princippet også kunne blive anset for uegnet til behandling, hvis sagens faktiske omstændigheder er komplicerede eller uoverskuelige, eller hvis afgørelsen beror på et vanskeligt, juridisk skøn eller anvendelse af fremmed ret, og det derfor vurderes, at der ikke vil kunne træffes afgørelse.