§ 4. Overtrædelse af denne lov og forskrifter udstedt i medfør heraf straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 1
Bestemmelsen i stk. 1 indeholder hjemmel til at straffe overtrædelse af loven samt regler om god skik for juridisk rådgivning udstedt i medfør af loven med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Enhver overtrædelse af loven og bekendtgørelser udstedt i medfør af loven kan således straffes med bøde.

Udover muligheden for straf vil retten til at drive virksomhed med juridisk rådgivning – når særlige omstændigheder taler derfor – ved dom for strafbart forhold kunne frakendes, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen, jf. straffelovens § 79, stk. 2. I vurderingen af, om der skal ske rettighedsfrakendelse, vil bl.a. indgå grovheden af det strafbare forhold, ligesom det kan tillægges betydning, om der er tale om en førstegangsovertrædelse eller om rådgiveren tidligere måtte være dømt for tilsvarende lovovertrædelser.

Stk. 2
Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 indeholder hjemmel til at pålægge selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.