§ 5. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.
Stk. 2. Lov om ydelse af juridisk bistand samt om detektivvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 28. august 1986, ophæves.
Stk. 3. I lov nr. 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, ophæves § 17.

Stk. 1
Bestemmelsen i stk. 1 omhandler lovens ikrafttrædelsestidspunkt og fastslår, at loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Al juridisk rådgivning, der i øvrigt er omfattet af loven, skal således finde sted under iagttagelse af reglerne i lov om juridisk rådgivning i det omfang rådgivningen finder sted efter 1. juli 2006.

Som anført under kommentaren til § 2, stk. 2, gælder skriftlighedskravet dog kun for aftaler, der indgås efter 1. juli 2006. I det omfang en rådgivningsaftale indgået før lovens ikrafttræden efterfølgende ændres i et sådant omfang, at der reelt må anses for at være indgået en ny aftale, skal den nye aftale dog udarbejdes skriftligt og med et indhold, der opfylder betingelserne i loven med hensyn til oplysninger om forsikring, uddannelse mv.

Stk. 2
§ 5, stk. 2 ophæver vinkelskriverloven i dens helhed samtidig med lov om juridisk rådgivnings ikrafttræden den 1. juli 2006.

Stk. 3
§ 5, stk. 3 ophæver § 17 i inkassoloven (lov nr. 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed, som senest ændret ved lov nr. 442 af 9. juni 2004).

§ 17 indeholdt et forbud imod at inkassovirksomheder markedsførte juridisk rådgivning, et forbud der blev ophævet som en konsekvens af, at markedsføringsforbuddet i vinkelskriverloven med den nye lov om juridisk rådgivning blev ophævet.