Den 1. juli 2006 trådte lov om juridisk rådgivning i kraft. Loven gør det muligt for alle og enhver at reklamere med, at de yder juridisk rådgivning. Indtil 1. juli 2006 var det forbudt for de fleste andre end advokater ifølge den såkaldte vinkelskriverlov. Vinkelskriverloven er ophævet pr. 1. juli 2006.

Lov om juridisk rådgivning gælder kun for erhvervsdrivendes rådgivning af forbrugere. Det væsentligste indhold i loven og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse er:

  • Alle må reklamere med, at de yder juridisk rådgivning
  • Der stilles ingen uddannelsesmæssige eller andre særlige kvalifikationskrav til rådgiveren
  • Rådgiveren har ikke pligt til at tegne en ansvarsforsikring, men han skal gøre kunden opmærksom på, om der er tegnet ansvarsforsikring
  • Aftaler om juridisk rådgivning skal altid udarbejdes skriftligt (herunder elektronisk)
  • Rådgiveren skal i aftalen oplyse om sin uddannelsesmæssige baggrund
  • Kunden skal altid have en kopi af aftalen
  • Rådgiveren skal oplyse prisen på rådgivningen
  • Betalingen må ikke være resultatafhængig
  • Rådgivningsaftaler må ikke være uopsigelige for kunderne
  • Rådgiveren må ikke modtage betroede midler fra kunden eller på dennes vegne

Rådgiveren skal i øvrigt i sin virksomhed handle i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning, hvilket bl.a. vil sige, at han skal udføre arbejdet grundigt og samvittighedsfuldt og yde kunden en relevant, retvisende og fyldestgørende rådgivning med fornøden hurtighed og løbende orientering af kunden. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med lovens overholdelse. Klager over dårlig rådgivning kan indgives til Forbrugerklagenævnet, når betingelserne herfor er opfyldt.