Bekendtgørelse nr. 761 af 19. juni 2017 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1

I medfør af § 38, stk. 1, i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring og efter forhandling med justitsministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 889 af 26. oktober 1994 om henlæggelse af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. I sager om overtrædelse af markedsføringslovens 10, stk. 1, der ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, kan Forbrugerombudsmanden i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale den bøde, der er angivet i bødeforelægget.
Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter denne bekendtgørelse.

Overtrædelser der kan søges afgjort ved bødeforelæg

§ 2. En erhvervsdrivendes overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1, om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere, kan søges afgjort ved bødeforlæg i sager, der vedrører til og med 500 uanmodede henvendelser.

Bødens vedtagelse og betaling m.v.

§ 3. Vedtages bøden inden den frist, der er angivet i bødeforelægget, bortfalder videre strafforfølgning. Vedtagelsen af et bødeforelæg har samme virkning som en dom. Fristen kan efter anmodning forlænges af Forbrugerombudsmanden.
Stk. 2. Vedtagelse sker enten ved returnering af bødeforelægget i underskreven stand til Forbrugerombudsmanden eller ved betaling af bøden.
Stk. 3. Betaling af bøden kan ske ved elektronisk betaling eller ved benyttelsen af det giroindbetalingskort, der er vedlagt bødeforelægget.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 19. juni 2017

Jakob Hald

/ Flemming Steen Nielsen