Bekendtgørelse nr. 552 af 22. maj 2017 om information til forbrugere om priser på valutakurser

I medfør af § 15, stk. 4, og § 37, stk. 6, i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring og efter forhandling med vedkommende fagminister samt repræsentanter for forbrugerne og de relevante erhvervsorganisationer fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 889 af 26. oktober 1994 om henlæggelse af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende, der sædvanligvis køber og sælger fremmed valuta.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for erhvervsdrivende, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

§ 2. For fremmed valuta i sedler, som Danmarks Nationalbank offentliggør kurser for, og som den erhvervsdrivende handler med, skal følgende oplyses:

  1. Den erhvervsdrivendes købskurs.
  2. Den erhvervsdrivendes salgskurs.
  3. Ekspeditionsgebyret.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde. Oplysningerne skal være frit tilgængelige for forbrugerne.

§ 3. Den, som undlader at give oplysninger eller giver urigtige eller vildledende oplysninger i forhold, der er omfattet af bekendtgørelsen, straffes med bøde.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 22. maj 2017

Jakob Hald

/ Flemming Steen Nielsen